„Úspory energie ve středisku Chodov“

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016517:

 

 „Úspory energie ve středisku Chodov“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na zefektivnění manipulačního procesu ve stavebním dvoře fyzické osoby podnikající, pana Oldřicha Kovaříka, na adrese Chodov 208, 345 33 Trhanov. K tomuto zefektivnění dojde vyřazením dvou stávajících technologií a jejich nahrazením jednou vhodnější a energeticky úspornější technologií, která bude vykazovat mnohem vyšší účinnost při stejné vykonané práci.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřebystávajících technologií, kdy dochází k prodražování celého manipulačního procesu a také skutečnost, že stávající stroje nejsou z hlediska původního určení příliš vhodné pro provoz v podmínkách menší deponie, neboť se původně jedná o stavební stroje.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého manipulačního procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty). To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky nižší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno manipulovat se stavebním materiálem s menšími jednotkovými náklady.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.